§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin został sporządzony na podstawie prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz został dostosowany do wymogów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), która nabrała mocy prawnej w dniu 25 grudnia 2014 r.
 2. Serwis internetowy DECONA.pl stanowi własność firmy Studio Graficzne PIK Bożena Pyzdrowska z siedzibą w Koninie przy ul. Flisackiej 15, 62-510 Konin, NIP: 665-105-40-00, REGON 310234815
 3. Regulamin określa zasady współpracy ze sklepem internetowym znajdującym się pod adresem http://www.decona.pl, a także zakres odpowiedzialności.
 4. Korzystając z usług sklepu internetowego DECONA.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także akceptuje wszystkie postanowienia w nim zawarte, zobowiązując się do ich przestrzegania
 5. Właściciel sklepu internetowego DECONA.pl zapewnia użytkownikowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach:
  1. Internet Explorer wersja 7 lub nowsza,
  2. FireFox wersja 3 lub nowsza,
  3. Opera wersja 9 lub nowsza,
  4. Chrome wersja 10 lub nowsza,
  5. Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
  Używanie oprogramowania zewnętrznego oddziałującego na funkcjonowanie wyżej wymienionych przeglądarek internetowych może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu internetowego. W związku z powyższym, żeby mieć pewność poprawnego działania sklepu internetowego http://www.decona.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 6. Operator sklepu DECONA.pl świadczy usługi w zakresie:
  1. Wielkoformatowego druku spersonalizowanych fototapet, naklejek na folii oraz obrazów na płótnie
  2. Naciągania, drukowanych obrazów na płótnie, na ramę zbudowaną z krosien malarskich, tzw. blejtram.
  3. Zabezpieczania wydruków laminatem

§. 2 DEFINICJE

 1. Sprzedający, Operator sklepu DECONA.pl – właściciel sklepu internetowego DECONA.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 niniejszego regulaminu
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konsument, Kupujący, Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Serwis – sklep internetowy DECONA.pl dostępy pod adresem http://www.decona.pl
 5. Przedsiębiorca – Użytkownik, Kupujący wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)
 6. Dostawa – sposób dostarczenia zakupionego przez klienta towaru poprzez wykorzystanie przewoźnika będącego osobnym podmiotem gospodarczym. Przewoźnik oraz koszty transportu są przedstawione klientowi przed dokonaniem zakupu w sposób czytelny i jednoznaczny.
 7. Dni robocze – dni tygodnia liczone od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Dowód zakupu – faktura, paragon lub rachunek wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 9. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. złożenie zamówienia, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę poprawianie i usuwanie danych osobowych, itp.
 10. Koszyk – lista produktów wybranych przez klienta w celu ich kupienia lub określenia łącznego kosztu ewentualnego zakupu.
 11. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy
 12. Przedmiot umowy – wszystkie produkty wraz z dostawą do klienta
 13. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu internetowego określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§. 3. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest dobrowolna.
 2. Po przeprowadzeniu rejestracji tworzone jest, dla klienta, indywidualne Konto Użytkownika.
 3. Aby dokonać rejestracji użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracji, w którym obowiązkowe będzie podanie aktywnego adresu e-mail, unikatowej nazwy użytkownika oraz hasła.
 4. Formularz rejestracji umożliwia podanie danych adresowych do wysyłki zakupionych produktów. Dane te nie są konieczne do przeprowadzenia rejestracji użytkownika i utworzenia Konta Użytkownika
 5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany e-mail potwierdzający rejestrację.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  2. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  4. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  5. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora sklepu DECONA.pl w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
  6. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora sklepu DECONA.pl oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu DECONA.pl.
 7. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Operator sklepu DECONA.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.
 9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 10. Operator sklepu DECONA.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu DECONA.pl,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika
  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora sklepu DECONA.pl zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej sklepu DECONA.pl lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 13. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 14. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 10 wynosi 14 dni.

§. 4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Przedstawione przez Operatora sklepu DECONA.pl produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowany przez Operatora sklepu DECONA.pl internetowy system konfiguracji produktów i obsługi zamówień dostępny online.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego (oferty kupującego) oraz akceptacji zamówienia przez Sprzedającego.
 3. Każdy zamówiony produkt musi zostać wcześniej skonfigurowany przez klienta przy użyciu mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu DECONA.pl. Zakres konfiguracji ograniczony jest możliwościami technicznymi systemu.
 4. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego regulaminu. Wiążącą ceną jest cena wyświetlona w chwili składania zamówienia przez klienta. Podana cena końcowa uwzględnia podatek VAT (23%), zawiera koszty dostawy oraz koszty opłat licencji w przypadku wyboru zdjęć z galerii.
 5. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.
 6. Warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sprzedającego przesłane Klientowi pocztą elektroniczną przy zachowaniu zasad z § 5 oraz § 6.
 7. Termin realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania lub zaksięgowania płatności. O zmianie statusu zlecenia na „opłacone” klient zostanie automatycznie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Sprzedający ma prawo odmówić wykonania usługi jeżeli zamówione produkty będą zawierały treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 9. Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego. Po zawiadomieniu umowa wygasa a strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu spełnionych świadczeń.

§. 5. PŁATNOŚĆ

 1. Operator sklepu DECONA.pl udostępnia kilka form płatności za zamówione towary:
  1. płatność dokonywana online w formie przedpłaty kartą kredytową lub przelewem za pośrednictwem systemu przelewy24.pl,
  2. przelewem tradycyjnym na podany numer konta właściciela sklepu DECONA.pl
  3. płatność „za pobraniem” wypłacana gotówką kurierowi, przy odbiorze paczki z zamówionym towarem
  4. gotówką w siedzibie firmy (właściciela sklepu DECONA.pl)
 2. Usługa płatności kartą w systemie przelewy24.pl realizowana jest poprzez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie zaakceptowanej przez system przelewy24.pl płatności lub zaksięgowanie dokonanej wpłaty na rachunku właściciela sklepu DECONA.pl.
 4. Po złożeniu zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz link umożliwiający monitorowanie statusu swojego zamówienia.

§. 6. DOSTAWA

 1. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, Operator sklepu DECONA.pl zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klienta. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.
 2. Czas realizacji zamówienia jest zależny od ilości zamówionego towaru, niemniej Operator sklepu DECONA.pl dokłada wszelkich starań aby nie przekraczać 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty (w przypadku przedpłaty) lub od momentu przyjęcia, przez sprzedającego, zamówienia do realizacji (w przypadku rozliczenia gotówkowego). W przypadku wydłużonego terminu realizacji Operator sklepu DECONA.pl zobowiązuje się poinformować o tym Kupującego poprzez pocztę elektroniczną.
 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.
 4. Osobisty odbiór towarów jest możliwy, po wcześniejszym potwierdzeniu gotowości produktu, w siedzibie właściciela sklepu DECONA.pl, pod adresem 62-510 Konin, ul. Flisacka 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://decona.pl/content/6-dokumenty lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Operator sklepu DECONA.pl wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 5. Operator sklepu DECONA.pl niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (takimi produktami są sprzedawane w sklepie internetowym DECONA.pl fototapety, obrazy na płótnie, plakaty, okleiny i naklejki na wymiar - spersonalizowane pod wymogi klienta)
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§. 8. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 3. W przypadku stwierdzenie niezgodności towaru z umową prosimy o zastosowanie się do poniższych informacji, które przyczynią się do usprawnienia obsługi posprzedażowej.
 4. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość oraz czy opakowanie nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia zniszczenia opakowania mogącego wskazywać na uszkodzenie zawartości przesyłki w obecności osoby dostarczającej spisać protokół szkody. Jeśli uszkodzenia w opakowaniu zostaną wykryte po wyjściu kuriera , uszkodzenie przesyłki i tym samym reklamacja nie będą uznane.
 5. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem należy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. Do wad technicznych są zaliczane :
  1. rozmiar nie zgodny z zamówieniem
  2. kadr nie zgodny z zamówieniem
  3. druk na podłożu nie zgodny z zamówieniem Do wad technicznych nie są zaliczane różnice kolorów , z uwagi na różnice w odwzorowaniu kolorów przez różne monitory, różne przeglądarki a także uszkodzenia które wynikają ze sposobu użytkowania zamówionego produktu.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać wykonane za pomocą formularza reklamacji dostępnego pod adresem http://decona.pl/content/6-dokumenty
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru

§. 9. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Operator sklepu DECONA.pl dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Operator sklepu DECONA.pl zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
 3. Operator sklepu DECONA.pl zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności sklepu internetowego DECONA.pl w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem oraz przez umieszczenie w widocznym miejscu na stronie głównej Serwisu stosownej informacji.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem sklepu internetowego DECONA.pl treści bezprawnych.
 7. Operator sklepu DECONA.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami. Ze względu na ograniczone możliwości odzwierciedlania rzeczywistego koloru za pośrednictwem Internetu, przedstawione kolory należy traktować jako przybliżone. W przypadku ustalenia kolorów wydruku istnieje możliwość zamówienia płatnej próbki kolorystycznej w formacie A4. Oczywistym jest, iż kolorystyka zdjęć różnić się może w zależności od przeglądarki internetowej, jakości sprzętu, którym dysponuje Użytkownik.

§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Składając Zamówienie (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.
 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie sklepu DECONA.pl.

§. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora sklepu DECONA.pl. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
 4. Operator sklepu DECONA.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach sklepu internetowego DECONA.pl. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.